Przewodnicy po Lwowie - usługi przewodnickie Lwów - przewodnik po Lwowie

 
 

Przewodnik po Lwowie

Przewodnik po Lwowie

Odpis postanowienia o trybie organizacji działalności turystycznej we Lwowie

 przewodnicy po Lwowie

 

 

 

 

 

  1.   Postanowienia ogólne - przewodnik po Lwowie, pilot wycieczek we Lwowie

1.1. Postanowienie o trybie prowadzenia działalności turystycznej we Lwowie (nadal – Postanowienie) opracowano w celu zabezpieczenia fachowego oprowadzania i pilotowania grup turystycznych i turystów, którzy podróżują indywidualnie z przewodnikami-tłumaczami, przewodnikami oraz innymi fachowcami pilotowania turystów na terenie Lwowa. Postanowienie skierowane jest na ochronę interesów państwa, praw konsumentów przy świadczeniu usług w zakresie działalności turystycznej, udzielenie bezpiecznej i jakościowej obsługi turystów w mieście.

1.2. Postanowienie określa wymagania organizacyjne, kwalifikacyjne i technologiczne oraz funkcje kontrolujące dotyczące organizacji obsługi turystycznej na terenie Lwowa.

1.3. Obowiązywanie Postanowienia dotyczy osób prawnych i fizycznych, rezydentów i nierezydentów Ukrainy - fachowców pilotowania turystów, oprócz pracowników obiektów zwiedzania, których działalność jest związana ze świadczeniem usług turystycznych, oraz obywateli – konsumentów tych usług.

1.4. Terminologia, zastosowana w Postanowieniu na terenie Lwowa:

Działalność turystyczna (oprowadzanie grup turystycznych) – działalność, wykonywana przez podmiotów działalności przedsiębiorczej, osób prawnych i fizycznych – fachowców pilotowania turystów, którzy otrzymali na to pozwolenie Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej.
Wycieczka – piesze (samochodowe) zwiedzanie z przewodnikiem/tłumaczem w celu zapoznania się z zabytkami miasta według wcześniej ustalonej trasy.
Przewodnik – fachowiec, który oprowadza wycieczkę (grupę turystyczną) i dysponuje wiedzą o historii, miejscowości przebywania, zabytkach i wybitnych ludziach.
Przewodnik - tłumacz - fachowiec, który oprowadza wycieczkę (grupę turystyczną) w języku obcym (lub w języku ogólno zrozumiałym dla wszystkich uczestników wycieczki) i dysponuje wiedzą o historii miejscowości przebywania, zabytkach i wybitnych ludziach. 
Wycieczkowiec – uczestnik wycieczki, który bierze udział w pieszej lub autobusowej wycieczce, oprowadzanej przez przewodnika.
Trasa wycieczki – zawczasu opracowana trasa zwiedzania grupy turystycznej zabytków miasta, z wykładem przewodnika.
Teczka przewodnika – umowna nazwa określająca zestaw materiałów naocznych (zdjęć, kopii obrazów, kopii dokumentów, map itp.), wykorzystywanych przewodnikiem podczas oprowadzania turystów.
Identyfikator – plakietka zaświadczająca postać przewodnika (pilota) ze zdjęciem, która obowiązuje na terenie m. Lwowa.

2.   Wymagania dotyczące prowadzenia działalności turystycznej Przewodnik po Lwowie

2.1. Oprowadzać grupy turystyczne na terenie Lwowa mogą tylko osoby, upoważnione Komisją Akredytacyjną ds. wydania pozwoleń na pilotowanie turystów Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej (nadal – Komisja Akredytacyjna) i posiadające świadectwo rejestracji państwowej jako podmioty działalności przedsiębiorczej - osoby prawne i fizyczne, fachowcy oprowadzania i pilotowania grup (lub osoby fizyczne po zawarciu umowy z firmą turystyczną).

2.2. Oprowadzanie grup w muzeach, instytucjach lub organizacjach dozwolone jest osobom, obsługującym obiekty zwiedzania i pracującym na odpowiednich stanowiskach. Ostatni świadczą usługi tylko na tych obiektach.

2.3. Wycieczki edukacyjne z historii, literatury, lwowoznawstwa i innych przedmiotów dla uczniów szkół, technikum, studentów wyższych uczelni mogą oprowadzać wykładowcy odpowiednich kierunków nauczania, a także pracownicy jednostek naukowo-badawczych, którzy przeprowadzają wąskospecjalistyczne, naukowo - poznawcze programy wycieczkowe w zakresie współpracy naukowej. Dokumentem oficjalnym, pozwalającym kierownikowi grupy na oprowadzenie wycieczki edukacyjnej i naukowo-badawczej na terenie Lwowa jest rozporządzenie instytucji, która organizuje wycieczkę.

2.4. Przewodnicy-tłumaczy, przewodnicy oraz inni fachowcy pilotowania turystów po otrzymaniu pozwolenia Komisji Akredytacyjnej i otrzymaniu świadectwa rejestracji państwowej podmiotu działalności (lub podpisaniu umowy z firmą turystyczną) składają wniosek-ankietę (Załącznik 1 do niniejszego Postanowienia) w celu uzyskania bezpłatnego identyfikatora (Załącznik 2 do Postanowienia) do Działu Turystyki i Rekreacji Urzędu Kultury i Turystyki Departamentu Polityki Humanistycznej Lwowskiej Rady Miejskiej.

Lwowska Rada Miejska wydaje identyfikator w celu wprowadzenia jednolitego wzorca identyfikatora przewodnika (przewodnika-tłumacza oraz innych fachowców pilotowania turystów), organizacji rejestracji realnie pracujących przewodników (przewodników-tłumaczy) oraz kontroli ich działalności na terenie Lwowa.

Przewodnik (przewodnik-tłumacz) po otrzymaniu pozwolenia Komisji Akredytacyjnej i na podstawie otrzymanego świadectwa rejestracji państwowej podmiotu działalności przedsiębiorczej - osoby prawnej i fizycznej, fachowcy pilotowania turystów (lub osoby fizycznej, która zawarła umowę z firmą turystyczną) otrzymuje w ciągu trzech dni z chwili złożenia wniosku-ankiety identyfikator (z terminem ważności zgodnie z otrzymanym pozwoleniem) w dziale turystyki i rekreacji Urzędu Kultury i Turystyki Departamentu Polityki Humanistycznej Lwowskiej Rady Miejskiej.

2.5. Przewodnicy, przewodnicy-tłumacze oraz inni specjaliści pilotowania turystów podczas oprowadzania turystów przy sobie powinni mieć:

2.5.1. Pozwolenie Komisji Akredytacyjnej na prawo do oprowadzania (pilotowania) turystów;

2.5.2. Kopię świadectwa rejestracji państwowej podmiotu działalności przedsiębiorczej, poświadczoną wg ustalonego trybu, lub poświadczoną kopię umowy z firmą turystyczną na usługi oprowadzania turystów.

2.5.3. Identyfikator.

2.6. Autobusowe i samochodowe trasy wycieczek należy opracowywać zgodnie z Przepisami ruchu drogowego. Turystyczne autobusy i samochody zobowiązane są zatrzymywać się na parkingach, przewidzianych w schemacie parkowania transportu turystycznego. przewodnik po Lwowie, pilot wycieczek, przewodnicy po Lwowie

3. Kontrola prowadzenia działalności turystycznej 

3.1. Kontrola prowadzenia działalności turystycznej jest powierzona Urzędu Municypalnej Służby Porządkowej Lwowskiej Rady Miejskiej.

3.2. Pracownicy Urzędu Municypalnej Służby Porządkowej Lwowskiej Rady Miejskiej sprawdzają prawowitość działalności turystycznej na terenie miasta Lwowa zgodnie z niniejszym Postanowieniem.

3.3. Pracownicy Urzędu Municypalnej Służby Porządkowej Lwowskiej Rady Miejskiej podczas kontroli prawowitości działalności turystycznej na terenie Lwowa przez przewodników - tłumaczy, przewodników i innych pilotów mają takie uprawnienia:

3.3.1. Sprawdzać obecność identyfikatora u osób, które świadczą usługi z pilotowania turystów na terenie Lwowa, określone w niniejszym Postanowieniu. przewodnicy po Lwowie

 

  

 

 

 

Przewodnicy we Lwowie, przewodnik Lwów                            Data ostatniej modyfikacji:  2020-04-16 21:01:02

Przewodnik, przewodnicy po lwowie - oprowadzanie lwów